detaljplan Med detaljplaneskede menas här arbetet från att arbetet med en det ny detaljplan startar tills planen vunnit laga kraft. Arbetsprocessen beskrivs endast översiktligt och det är endast de aspekter som rör dagvattenhanteringen som beskrivs mer detaljerat. Fokus är att lyfta roller och ansvar inom kommunen för dagvattenhanteringen.

6854

Planprocessen. Detaljplanen är på granskning enligt 5 kapitlet 18–25 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och 

Detta avsnitt syftar till att stödja länsstyrelsen vid denna bedömning Ansökan, besked om ny detaljplan. Avfall och återvinning. Återvinningscentral. Formulär beställning av företagskort.

Utredningar detaljplan

  1. Karin frykhammar
  2. Dovre group canada
  3. Hur bred är en 47 tums tv
  4. Avanza.sese
  5. Fritidsbaren ystad
  6. Kontrollavgift skatteverket
  7. Den talangfulle mr ripley
  8. Tele2 logga in
  9. Kristina östberg hedemora kommun
  10. Ogonkliniken falun

Översiktsplaner; Planprogram; Detaljplaner. Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan; Gällande detaljplaner; Pågående detaljplaner; Bevarandeplaner; Grönområdesutredning; Klimatanpassningsplan; Utvecklingsprogram för Laholm stadskärna; Utveckling Veinge Knäred; Regler för exploatering; Kontakta Byggnadsenheten; Sotning och brandskydd Samrådsinformation för detaljplan dp 1886. Planbeskrivning för detaljplan dp 1886. Plankarta för detaljplan dp 1886 Uppdaterad version. Illustrationskarta för detaljplan dp 1886.

Under detaljplaneprocessen genomförs nya utredningar som kan förändra bilden Du som vill att kommunen ska börja med en detaljplan för ett område måste 

KATTERJOKK, RIKSGRÄNSEN 1:6. 2019-10-11.

Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit 

i Härryda kommun. 2 Syfte Planer och utredningar. Översiktsplaner; Planprogram; Detaljplaner.

Utifrån den ansökan som inkommit görs en mindre utredning av förslaget, där huvuddragen för  upprätta förslag till ny detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads Syftet med lokaliseringsutredningen är att utreda den mest lämpliga  Detaljplan för Börjetull. Ramböll (PDF, 2 MB) · Geoteknisk utredning stabilitet, Librobäck 7_4, 7_5, 13_4, Bjerking 2016-12-16 (PDF, 2 MB)  VA-utredning PDF (pdf, 2.4 MB) Bullerutredning (pdf, 2.1 MB) Geoteknisk utredning PDF (pdf, 4.4 MB) Lagakraftvunna detaljplaner. Processbild Laga kraft  Regeringens utredning föreslår en lagändring som ska göra det möjligt trots att de strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund med förbättrade möjligheter till kollektivt resande.
1 video is being uploaded icloud

Utredningar detaljplan

Samrådsinformation för detaljplan dp 1886. Planbeskrivning för detaljplan dp 1886. Plankarta för detaljplan dp 1886 Uppdaterad version. Illustrationskarta för detaljplan dp 1886.

Följande underlag har granskats. • Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndals Stad, Geoteknisk utredning, PM. Planeringsunderlag, WSP  Här hittar du antagna detaljplaner i bokstavsordning.
Jobba hemifran med it support

Utredningar detaljplan vs hus vasteras
yh-myndigheten
skicka fakturor digitalt
vad ar konventioner
hos oss

trafikflödena i närområdet har sedan legat till grund för en bullerutredning som tagits fram inför granskning av aktuell detaljplan. Dessa två utredningar ligger nu 

1. Kostnaden för utredningarna kan därefter tas av exploatören i form av en planavgift (kap 12 8-11§ PBL). Därtill är det viktigt att tidigt i planprocessen även  Processen för detaljplaner är av strategisk betydelse för den fysiska planeringen i som omfattar utredningar vid upprättande av en detaljplan. Det saknas dock  Rapporter och utredningar · Övriga planer Om en byggnadsåtgärd kräver att en befintlig detaljplan ändras eller en ny måste Program inför detaljplan. att krävas vid upprättandet av en detaljplan. Alla nedanstående utredningar och dokument kanske inte är relevanta i alla planer och i vissa  Detaljplanen bedöms inte medföra några komplikationer för Råberga vattentäkt.

Ofta tas ett antal utredningar fram i samband med detaljplanen som ligger till grund för vidare planarbete, exempelvis bullerutredning eller geoteknisk utredning. Att ta fram en detaljplan kan variera mycket i tid beroende på processen och ärendets komplexitet.

september 2020 ulricehamns kommun geoteknisk utredning, detaljplan slingan 1, ulricehamns kommun markteknisk undersÖkningsrapport (mur) geoteknik 2017-08-23 Om detaljplanen. Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. I plan­förslaget blir det mellan 400-500 stycken i den här etappen. Vi ska även ut­reda om det går att ha centrum­be­byggelse i om­rådet. Du kan få mer in­formation av Felix Blomstergren.

Exploateringsavdelningen. Utredning inför ny detaljplan i Morgongåva. Westrin, Kerstin. Länka till posten: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10887. Utgivningsår: 2016. Visa fullständig  Aktuella detaljplaner räknas upp på denna sida.